LOPD

Identificación e Titularidade

En cumprimento do artigo 10 da la Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, o Titular expón os séus datos identificativos:

  • Titular:  Alexandre García Regueira.
  • NIF: 34890930E
  • Domicilio:  A Coruña – España.
  • Correo electrónico:  info@marabaixo.gal
  • Sitio Web:  http://marabaixo.gal

Finalidade

A  finalidade do Sitio Web é: ofrecer servicios de consultoría e actividades de ecoturismo náutico

Condicións de Uso

A utilización do Sitio Web otorgalle a condición de Usuario, e implica a aceptación compreta de todas as cláusulas e condicións de uso incluidas nas páxinas:

Si non estivese conforme con todas e cada unha de estas cláusulas e condicións abstéñase de utilizar o Sitio Web.

O acceso ao Sitio Web non supón, en modo algún, o inicio de unha relación comercial co Titular.

A través do Sitio Web, o Titular facilitalle o acceso e a utilización de diversos contidos que o Titular e/ou seus colaboradores publicaron por medio de Internet.

A tal efecto, está obrigado e comprometido a NON utilizar calquera dos contidos do Sitio Web con fins ou efectos ilícitos, prohibidos neste Aviso Legal ou por a lexislación vixente, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calqueira forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos contidos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquer equipo informático propios ou contratados polo Titular, de outros usuarios ou de calqueira usuario de Internet.

O Titular reservase o dereito de retirar todos aqueles comentarios que vulneren a lexislación vixente, lesivos dos dereitos ou intereses de terceiros, ou que, a seu xuicio, non resulten adecuados para a súa publicación.

O Titular non será responsabel das opinións vertidas polos usuarios a través do sistema de comentarios, redes sociais ou outras ferramentas de participación, conforme ao previsto na normativa de aplicación.

Medidas de seguridade

Os datos personais que facilite ao Titular poden ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva ao Titular, que asume todas as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garantizan a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas de acordo co establecido na normativa vixente en protección de datos.

Non obstante, debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en Internet non son enteiramente fiables e que, por tanto o Titular non pode garantizar a inexistencia de virus ou outros elementos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do Usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nos mesmos aínda que o Titular pon todos os medios necesarios e toma as medidas de seguridade oportunas para evitar a presenza de estos elementos prexudiciais.

Tratamento de Datos Personais

Pode consultar toda a información relativa ao tratamento de datos personais que recolle o Titular na páxina de Política de Privacidade.

Contidos

O Titular obtivo a información, o contido multimedia e os materiais incluidos no Sitio Web de fontes que considera fiables, pero, si ben tomou todas as medidas razonables para asegurar que a información contida é correcta, o Titular non garantiza que sexa exacta, completa ou actualizada. O Titular declina expresamente calquera responsabilidade por erro ou omisión na información contida nas páxinas do Sitio Web.

Queda prohibido transmitir ou enviar a través do Sitio Web calquer contido ilegal ou ilícito, virus informáticos, ou mensaxes que, en xeral, afecten ou violen dereitos do Titular ou de terceiros.

Os contidos do Sitio Web teñen únicamente unha finalidade informativa e baixo ningunha circunstancia deben usarse nin considerarse como oferta de venda, solicitude de unha oferta de compra nin recomendación para realizar calquera outra operación, salvo que así se indique expresamente.

O Titular reservase o dereito a modificar, suspender, cancelar ou restrinxir o contido do Sitio Web, os vínculos ou a información obtida a través do Sitio Web, sin necesidade de previo aviso.

O Titular non é responsabel dos danos e perxuicios que puidesen derivarse da utilización da información do Sitio Web ou da contida nas redes sociais do Titular.

Política de cookies

Pode consultar toda a información relativa á política de recollida tratamento das cookies na páxina de Política de Cookies.

Enlaces a outros sitios Web

O Titular pode proporcionarlle acceso a sitios Web de terceiros mediante enlaces coa finalidade exclusiva de informar sobre a existencia de outras fontes de información en Internet nas que poderá ampliar os datos ofrecidos no Sitio Web.

Estos enlaces a outros sitios Web non supoñen en ningún caso unha suxerencia ou recomendación para que vostede visite as páxinas web de destino, que están fora do control do Titular, polo que o Titular non é responsabel do contido dos sitios web vinculados nin do resultado que obteña ao seguir os enlaces. Asimesmo, o Titular non responde dos links ou enlaces ubicados nos sitios web vinculados aos que lle proporciona acceso.

O establecemento do enlace non implica en ningún caso a existencia de relacións entre o Titular e o propietario do sitio no que se estableza o enlace, nin a aceptación ou aprobación por parte do Titular dos seus contidos ou servicios.

Si accede a un sitio web externo desde un enlace que encontre no Sitio Web vostede deberá leer a propia política de privacidade do outro sitio web que pode ser diferente da de este sitio Web.

Propiedade intelectual e industrial

Todos os dereitos están reservados.

Todo acceso a este Sitio Web está suxeito ás seguintes condicións: a reproducción, almacenaxe permanente e a difusión dos contidos ou calquer outro uso que teña finalidade pública ou comercial queda expresamente prohibida sen o consentimento previo expreso e por escrito do Titular.

Limitación de responsabilidade

A información e servizos incluidos ou dispoñibles a través do Sitio Web poden incluir incorreccións ou erros tipográficos. Periódicamente o Titular incorpora melloras e/ou cambios á información contida e/ou os Servizos que poida introducir en calquer momento.

O Titular non declara nin garantiza que os servizos ou contidos sexan interrumpidos ou que estean libres de erros, que os defectos sexan correxidos, ou que o servizo ou o servidor que o pon a disposición estén libres de virus ou outros compoñentes nocivos sin prexuizo de que o Titular realiza todos os esforzos en evitar este tipo de incidentes.

O Titular declina calquer responsabilidade no caso de que existan interrupcións ou un mal funcionamento dos  Servizos ou contidos ofrecidos en Internet, calquera que sexa a súa causa. Ademáis o Titular non se fai responsabel por caídas da rede, pérdidas de negocio a consecuencia de ditas caídas, suspensións temporais de fluxo eléctrico ou calquera outro tipo de dano indirecto que poida ser causado por causas externas ao Titular.

Antes de tomar decisións e/ou accións con base á información incluida no Sitio Web, o Titular recomendalle comprobar e contrastar a información recibida con outras fontes.

Xurisdicción

Este Aviso Legal rixese íntegramente pola lexislación española.

Contacto

No caso de que vostede teña calquer dúbida acerca de este Aviso Legal ou quixese realizar calquer comentario sobre o Sitio Web, pode enviar unha mensaxe de correo electrónico á dirección: info@marabaixo.gal